طعم شیرین زن بودن

رنگ ساده

منظور از رنگ مو، رنگ کامل، رنگ ریشه و یا رنگ موقت موهاست.

 

رنگ کامل:

در رنگ کامل، از رنگ های دائم برای پوشش رنگ موی فرد استفاده میشه. این نوع رنگ تمام موی فرد رو در بر میگیره.

 

رنگ ریشه:

در رنگ ریشه، از رنگ های دائم برای پوشش ریشه هایی که از زمان رنگ کامل قبلی رشد کردن استفاده میشه.

 

رنگ موقت:

در رنگ موقت، از رنگ های غیردائم برای پوشش موقت موی فرد استفاده میشه. این نوع رنگ معمولا با چندبار شستشو پاک میشه.