طعم شیرین زن بودن

برزیلی

در این روش، لایت کردن موها به صورت آزادانه است بدون استفاده از فویل می باشد این روش از فرانسه گرفته شده و اولین بار در دهه 90 دیده شده است.